AMICA WRONKI SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 690 048 618 715 163 340 155 954
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 344 10 916 4 816 2 751
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 17 549 720 4 154 181
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 12 547 -97 2 970 -24
Zysk(strata) netto przypadająca na udziały nie dające kontroli -137 67 -32 17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 009 -46 714 -1 186 -11 775
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 004 -6 883 -5 209 -1 735
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 609 48 292 4 405 12 173
Przepływy pieniężne netto, razem -8 404 -5 305 -1 989 -1 337
Aktywa, razem 849 160 786 724 199 273 197 342
Zobowiązania i rezerwy 471 995 505 195 110 763 126 723
Zobowiązania długoterminowe 20 586 41 458 4 831 10 399
Zobowiązania krótkoterminowe 366 287 384 582 85 957 96 469
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 377 610 281 677 88 614 70 656
Kapitał własny przypadający na udziały nie dające kontroli -444 -148 -104 -37
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 649 3 901
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
Akcje własne do umorzenia (w szt) 137 803 0 137 803 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,62 0,00 0,38 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 50,06 36,23 11,75 9,09