WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze / 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 614 416,00 583 766,00 154 870,00 145 788,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 916,00 2 700,00 2 751,00 674,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 720,00 -1 752,00 181,00 -438,00
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki -97,00 1 433,00 -24,00 358,00
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 67,00 0,00 17,00 0,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -46 714,00 33 015,00 -11 775,00 8 245,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 883,00 172 929,00 -1 735,00 43 187,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 48 292,00 -201 254,00 12 173,00 -50 261,00
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -5 305,00 -4 690,00 -1 337,00 1 169,00
X. Aktywa, razem 786 724,00 739 632,00 197 342,00 178 405,00
XI. Zobowiązania i rezerwy 505 195,00 461 946,00 126 723,00 111 425,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 41 458,00 44 521,00 10 399,00 10 739,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 384 582,00 326 517,00 96 469,00 78 759,00
XIV. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 281 677,00 277 684,00 70 656,00 66 980,00
XV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -148,00 2,00 -37,00 0,00
XVI. Kapitał zakładowy 15 551,00 17 475,00 3 901,00 4 215,00
XVII. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273,00 8 737 500,00 7 775 273,00 8 737 500,00
XVIII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0,00 962 227,00 0,00 962 227,00
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,00 0,18 0,00 0,05
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,23 38,94 9,09 9,39
XXII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dla obliczenia wartości księgowej na jedną akcję kapitał własny
został powiększony o wartość akcji prezentowaną w kapitale własnym ze
znakiem ujemnym.Dane finansowe przeliczone zostały na walutę
Euro według następujących kursów:kurs do
przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 3,9673
(30.06.2011) i 4,0042 (30.06.2010)kurs do przeliczenia pozycji
bilansu: 3,9866 (30.06.2011) i 4,1458 (30.06.2010)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Skonsolidowany raport I półrocze 2011.pdf