Emisja obligacji

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami)

Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki” z siedzibą we Wronkach („Spółka”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 74/2007 uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym przeprowadziła kolejną emisję obligacji Amica Wronki Spółka Akcyjna, w ramach Programu Emisji Obligacji Średnio – i Krótkoterminowych.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji jest obniżenie kosztów oraz dywersyfikacja źródeł finansowania Spółki, a środki uzyskane z przedmiotowej emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.

Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe, (jako obligacje zerokuponowe).Raport bieżący nr 19/2012 – Emisja obligacji

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

Seria 006/2012 – emisja o wartości 9.000.000 zł (dziewięciu milionów złotych), na którą składa się 90 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. złotych każda obligacja;

1. Data emisji: 13 kwietnia 2012 roku;
2. Data wykupu: 13 lipca 2012 roku;
3. Rentowność emisyjna – oparta na warunkach rynkowych.

[Wykup obligacji zostanie dokonany wg. wartości nominalnej Obligacji, w siedzibie agenta Emisji tj. w siedzibie banku BRE Bank S.A.].

Łączna wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym wynosi 372 036 tys. złotych (raport okresowy za IV kwartał 2011 roku); w prognozowanej łącznej wartości zobowiązań, do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wyemitowanej w ramach powyższej serii, Emitent przewiduje zmiany wynikające i związane z sezonowością popytu na poszczególne rodzaje produkowanego przez niego sprzętu AGD.

Raport bieżący 19-2012.pdf