WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 454 300 1 359 594 351 272 339 525
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 223 33 915 12 855 8 469
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 44 232 21 704 10 684 5 420
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 80 959 15 143 19 555 3 782
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych -92 -217 -22 -54
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 768 8 839 12 746 2 207
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 752 176 577 -4 288 44 096
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -38 645 -203 494 -9 334 -50 818
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 629 -18 078 -877 -4 515
X. Aktywa, razem 796 893 780 154 180 423 196 994
XI. Zobowiązania i rezerwy 436 059 473 874 98 727 119 656
XII. Zobowiązania długoterminowe 47 791 40 045 10 820 10 112
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 328 906 368 666 74 467 93 090
XIV. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 361 141 304 977 81 765 77 009
XV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -307 -215 -70 -54
XVI. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 521 3 927
XVII. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVIII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
XIX. Akcje własne do umorzenia (w szt.) 62 463 62 463
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 10,41 1,92 2,51 0,48
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 10,41 1,92 2,51 0,48
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 47,08 39,22 10,66 9,90
XXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3 0,72

[Dowiedz się więcej]