WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 360 509 311 196 86 349 78 304
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 606 5 217 2 780 1 313
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 151 3 653 3 869 919
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 12 270 2 530 0 637
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 0 57 0 14
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 469 -26 980 -1 789 -6 789
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 517 -3 154 -1 800 -794
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 759 36 088 661 9 081
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -12 227 5 954 -2 929 1 498
X. Aktywa, razem 818 498 796 893 196 679 198 632
XI. Zobowiązania i rezerwy 443 918 436 059 106 670 108 691
XII. Zobowiązania długoterminowe 18 051 47 791 4 338 11 912
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 337 915 328 906 81 198 81 983
XIV. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 374 887 361 141 90 082 90 017
XV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -307 -307 -74 -77
XVI. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 737 3 876
XVII. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVIII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 725 441 0 725 441
XIX. Akcje własne do umorzenia (w szt.) 137 803 236 786 137 803 236 786
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,60 0,33 0,38 0,08
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,60 0,33 0,38 0,08
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 49,70 47,08 11,94 11,73
XXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dla obliczenia wartości księgowej na jedną akcję kapitał własny został

powiększony o wartość akcji prezentowaną w kapitale własnym ze znakiem

ujemnym. Dane finansowe zostały przeliczone na walutę Euro według

następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji

rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,1750 (31.03.2012) i 3,9742

(31.03.2011) kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,1616 (31.03.2012) i

4,0119 (31.03.2011)

[Dowiedz się więcej]