Raport bieżący 6/2024

Zarząd spółki COMPREMUM spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2018 z dnia 26 marca 2018 roku, raportu bieżącego 16/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku oraz 29/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku informuje o powzięciu informacji o zawarciu w dniu 15 kwietnia 2024 roku przez spółkę zależną SPC-2 Sp. z o.o. (dalej „SPC-2”) aneksu do umowy o gwarancję ubezpieczeniową z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. (dalej „Gwarant”), potwierdzonej Polisą numer 280000149319 wystawioną na zabezpieczenie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” (Kontrakt), w wyniku którego doszło do wydłużenia terminu ważności udzielonej przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania Kontraktu do 31 lipca 2024 roku.