APATOR SA rozszerzenie porządku obrad ZWZA

Raport bieżący z plikiem 24/2012

attachmentattachmentattachmentPDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 maja 2012 roku wpłynęło pismo od akcjonariusza posiadającego powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Apator SA – Pana Zbigniewa Jaworskiego, który powołując się na przepisy art. 84 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U.05.184.1539 z późniejszymi zmianami dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”, żąda umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Apator SA zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie sposobu, w jaki Zarząd Spółki Apator SA w latach 2008 – 2011 oraz spółki zależne od Emitenta zabezpieczały się w latach obrotowych przed ryzykiem zmian kursowych w związku z realizowaną przez Spółkę Apator SA sprzedażą wyrażoną w walutach obcych, uzyskiwaną z działalności eksportowej oraz w celu ustalenia osób winnych poniesionych przez Spółkę Apator SA strat finansowych w latach obrotowych 2008 – 2011.

Zarząd Apator SA, działając zgodnie z przepisami prawa oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2012 roku o następujący punkt:

-podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie sposobu, w jaki Zarząd Spółki Apator SA w latach 2008 – 2011 oraz spółki zależne od Emitenta zabezpieczały się w latach obrotowych przed ryzykiem zmian kursowych w związku z realizowaną przez Spółkę Apator SA sprzedażą wyrażoną w walutach obcych, uzyskiwaną z działalności eksportowej oraz w celu ustalenia osób winnych poniesionych przez Spółkę Apator SA strat finansowych w latach obrotowych 2008 – 2011

W związku z powyższym Zarząd Apator SA przedstawia rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „APATOR” S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2011

8.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

10.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku

11.Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2011

12.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 2.000.000 akcji na okaziciela

13.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji

14.Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia Programu nieodpłatnego nabycia akcji w celu umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 23 stycznia 2012 r.

15.Zmiana § 7 Statutu „APATOR” S.A.

16.Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

17.Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A.

18.Wrażenie zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.

19.Ustalenie Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego

20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych z zakresem badania obejmującego ustalenia sposobu, w jaki Zarząd Spółki Apator SA w latach 2008 – 2011 oraz spółki zależne od Emitenta zabezpieczały się w latach obrotowych przed ryzykiem zmian kursowych w związku z realizowaną przez Spółkę Apator SA sprzedażą wyrażoną w walutach obcych, uzyskiwaną z działalności eksportowej oraz w celu ustalenia osób winnych poniesionych przez Spółkę Apator SA strat finansowych w latach 2008 – 2011

21.Sprawy różne

22.Zamknięcie obrad

W załączeniu Zarząd Apator SA przesyła:

-wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Apator SA zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych wraz z projektem uchwały zaproponowanym przez akcjonariusza,

-ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA na dzień 18 czerwca 2012 r. wraz z jego rozszerzonym porządkiem,

-projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 18 czerwca 2012 r. obejmujące również projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza (projekt uchwały nr 25/2012),

-opinię Zarządu Apator SA dotyczącą zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały.

Podstawa prawna: § 38 ustęp 1 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.131.1080); artykuł 84 pkt 1 i pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005.184.1539).