APATOR SA decyzja o odrzuceniu wniosku akcjonariusza – korekta rb nr 24/2012 z 31 maja 2012 r.

Raport bieżący 24/2012

Zarząd Apator SA informuje o zmianie decyzji w sprawie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o punkt dotyczący powołania rewidenta ds. szczególnych, zgłoszony przez akcjonariusza Zbigniewa Jaworskiego.

Zgodnie z artykułem 401 § 1 Ksh uprawniony akcjonariusz ma prawo zgłosić wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA, jednak nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. W przypadku spółki Apator SA wniosek powinien zostać zgłoszony w terminie zawitym do dnia 28 maja 2012 roku, a został złożony przez akcjonariusza Zbigniewa Jaworskiego w dniu 30 maja 2012 roku. W związku z powyższym wniosek ten zostaje oddalony, ponieważ zgodnie z treścią art. 401 Ksh wnioski złożone po tym terminie nie mogą być przyjęte. O obowiązującym terminie składania wniosków przez uprawnionych akcjonariuszy, upływającym w dniu 28 maja br., Zarząd Apator SA informował w ogłoszeniu o zwołaniu WZA, opublikowanym raportem bieżącym nr 19/2012.

Zarząd Apator SA informuje, że obowiązujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został ogłoszony w dniu 17 maja 2012 roku raportem bieżącym nr 19/2012 oraz dostępny jest na stronie internetowej spółki Apator SA.

Skorygowana w całości treść raportu bieżącego nr 24/2012 otrzymuje brzmienie:

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 maja 2012 roku wpłynął wniosek akcjonariusza Zbigniewa Jaworskiego o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie sposobu, w jaki Zarząd Spółki Apator SA w latach 2008 – 2011 oraz spółki zależne od Emitenta zabezpieczały się w latach obrotowych przed ryzykiem zmian kursowych w związku z realizowaną przez Spółkę Apator SA sprzedażą wyrażoną w walutach obcych, uzyskiwaną z działalności eksportowej oraz w celu ustalenia osób winnych poniesionych przez Spółkę Apator SA strat finansowych w latach obrotowych 2008 – 2011.

Powyższy wniosek został odrzucony z uwagi na jego niezłożenie w wymaganym terminie 21 dni przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do 28 maja 2012 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.