APATOR SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator SA wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za 2011 r.

Raport Bieżący nr 1/2012

PDF

Zarząd spółki Apator SA przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator SA za 2011 rok, sporządzone w oparciu o zasady zawarte w Rozdziale III ust. 1 pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą w dniu 10 maja 2012 r. i zawiera:

– informacje o składzie, obecności i posiedzeniach Rady Nadzorczej,

– sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu,

– informację o wykonaniu obowiązków związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Apator SA odbytym w dniu 20 czerwca 2011 r.,

– informację o wykonaniu obowiązków związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Apator SA odbytym w dniu 23 stycznia 2012 r.,

– informacje dotyczące polityki kadrowej,

– informacje dotyczące zakresu stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przez spółkę Apator SA,

– informacje dotyczące stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przez Radę Nadzorczą,

– informacje dotyczące wyboru firmy do badania sprawozdań finansowych za rok 2011,

– informacje dotyczące nadzoru nad działalnością Apator SA i Grupy Apator,

– ocenę sprawozdań finansowych spółki Apator SA i Grupy Apator za 2011 r.,

– ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,

– ocenę działalności i wyników finansowych spółki Apator SA i Grupy Apator,

– ocenę pracy Rady Nadzorczej i wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.