Raport bieżący 26/2012

Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Rector Sp. z
o. o. jest uczestnikiem Konsorcjum, którego liderem jest Comarch SA.
Wyżej wymienione konsorcjum w dniu 15 czerwca 2012 r. zawarło znaczącą
umowę z Tauron Dystrybucja SA na dostawę i wdrożenie systemu
informatycznego do Zarządzania Majątkiem Sieciowym Tauron Dystrybucja SA
oraz świadczenie usług serwisu systemu. Całkowita wartość umowy wynosi
78,9 mln zł netto. Z tej kwoty, szacunkowa wartość przychodów dla Apator
Rector Sp. z o. o. z tytułu realizacji umowy wynosi 39,3 mln zł netto.

Część wdrożeniowa realizowana będzie przez Konsorcjum przez 3 lata od
dnia 2 lipca 2012 r., natomiast część serwisowa realizowana będzie
przez 5 lat od zakończenia wdrożenia.

W wyniku zawarcia umowy spółka Apator Rector Sp. z o. o. wdrażać
będzie kolejny system do Zarządzania Majątkiem Sieciowym dla Operatora
Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, co potwierdza, że jest liderem we
wdrożeniach tego typu systemów informatycznych w kraju. Systemy
wspierający zarządzanie majątkiem sieciowym dostarczone przez Apator
Rector Sp. z o. o. będą obejmowały powierzchnię aż 128 tys. km kw.
obszaru Polski.

Apator SA informuje, że warunki umowy podpisanej przez lidera
Konsorcjum: Comarch SA, nie odbiegają od warunków charakterystycznych
dla tego rodzaju transakcji na rynku.

W trakcie obowiązywania umowy, jak i w okresie 3 lat od momentu, gdy
przestanie ona obowiązywać, w przypadku naruszenia obowiązku zachowania w
tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy
informacji uzyskanych w związku z jej wykonywaniem Konsorcjum zapłaci
spółce Tauron Dystrybucja SA karę umowną w wysokości 500 tys. zł netto,
przy czym za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i danych
dotyczących klientów Tauron Dystrybucja SA, karę umowną w wysokości 10
mln zł netto.

Za każdy dzień zwłoki Konsorcjum w zakończeniu realizacji danego
etapu lub fazy projektu, Tauron Dystrybucja SA jest uprawniony naliczyć
Konsorcjum karę umowną w wysokości 87.927,39 zł za każdy dzień zwłoki w
odbiorze fazy lub etapu.

Odnośnie świadczenia obowiązkowego serwisu systemu za każdy dzień
opóźnienia w usunięciu awarii lub usterki w stosunku do terminów
określonych w umowie, Konsorcjum jest zobowiązane do zapłaty kar
umownych w wysokości 910,33 złotych, przy czym karę nalicza się za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.

W ramach świadczenia usług wsparcia technicznego za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia realizacji usługi wsparcia
wskazanego w harmonogramie przedstawionym przez Konsorcjum, Konsorcjum
jest zobowiązane do zapłaty kary umownej w wysokości 910,33 złotych,
przy czym karę nalicza się za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

W przypadku odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
negatywny wyniku odbioru fazy realizacji lub fazy uruchomienia
produkcyjnego wchodzących w skład etapu 1 lub 2 lub 3 lub naruszenie
postanowień umowy przez Konsorcjum, jeżeli naruszenie takie nie zostanie
naprawione w ciągu 14 dni od dnia jego wystąpienia lub naruszenie przez
Konsorcjum w związku z realizacją umowy praw własności intelektualnej
podmiotów trzecich lub stwierdzenie podczas odbioru projektu
technicznego lub pilotażu A lub pilotażu B niezgodności lub usterek,
powodujących w ocenie Tauron Dystrybucja SA, brak pozytywnych rokowań na
spełnienie wymagań jakościowych produktu w normalnym toku procedury
odbiorowej w przysługującej liczbie iteracji odbioru. Niezależnie od
obowiązku dokonania zwrotu świadczeń podlegających zwrotowi, Konsorcjum
zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości umowy brutto.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator zawarły ze
spółkami tworzącymi Grupę Tauron 9 umów o łącznej wartości 67,4 mln zł
netto (łącznie z powyżej opisaną w części przypadającej dla spółki
Apator Rector Sp. z o. o.). Umową o największej wartości w tym okresie
jest umowa powyżej opisana.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.