APATOR SA – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący 31/2012

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 18 czerwca 2012 roku uchwałę o wypłacie dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 24.830.271,00 zł z zysku za 2011 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,75 zł brutto.

Dywidenda zostanie wypłacona w całości w dniu 23 lipca 2012 roku. Prawo do dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 6 lipca 2012 roku.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.