APATOR SA – zmiana statutu

Raport bieżący z plikiem 29/2012

PDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę w sprawie następującej zmiany w Statucie Apator SA:

dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Apator SA:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.774.492 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii A oraz 27.332.536 (dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.774.492 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii A oraz 25.332.536 (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zmiana §7 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Apator SA w załączeniu przesyła treść jednolitego tekstu Statutu Apator SA uwzględniającego zmienioną treść §7.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.