APATOR SA uchwały ZWZA

Raport bieżący z plikiem 28/2012

PDFPDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Apator SA przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 18 czerwca 2012 roku. Stanowią one oddzielne załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje, że:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

– podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu,

– uchwały nr 23/VI/2012 i nr 24/VI/2012 nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.