Raport bieżący 32/2012

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 22 czerwca 2012 r.
spółka Apator SA w Toruniu zawarła umowę z Energa-Operator SA z siedzibą
w Gdańsku na dostawę jedno- i trójfazowych przedpłatowych liczników
energii elektrycznej o łącznej wartości netto 7.854.800 zł netto. Umowa
została zawarta na okres 24 miesięcy.

W okresie od 22 czerwca 2011 roku spółki Grupy Apator podpisały osiem
umów (wliczając powyższą) z Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku na
łączną kwotę 45,8 mln zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie,
była umowa zawarta w dniu 21 maja 2012 r. przez Apator SA na kwotę 24,9
mln zł netto. Została ona opisana w raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia
21 maja 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.