Raport bieżący 34/2012

Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator
Mining Sp. z o. o. w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła łącznie 75
umów z Kompanią Węglową SA z siedzibą w Katowicach oraz jej Oddziałami
na łączną wartość 21,7 mln zł. Powyższe umowy łącznie zostały uznane za
znaczącą umowę ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów
własnych Apator SA.

Wśród nich umową o najwyższej wartości jest umowa o wartości 4 mln zł
zawarta w dniu 21 marca 2012 r. Umowa ta dotyczy dostawy przez Apator
Mining Sp. z o. o. w 2012 r. wyłączników kopalnianych i zespołów
wysuwalnych dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA. Warunki tej umowy nie
odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na
rynku. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Umowa obowiązuje w okresie od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2012 r.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Apator
Mining Sp. z o. o. („Wykonawca”) zobowiązany jest zapłacić Kompanii
Węglowej SA („Zamawiający”) następujące kary umowne:

– w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca;

– w wysokości 0,1% umownej wartości netto dostawy określonej
każdorazowo w zamówieniu, niedostarczonej w terminie za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia
zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%; w przypadku
definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji
gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości
niezrealizowanego zamówienia;

– w wysokości 0,2% wartości netto dostawy zgłoszonej do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w okresie gwarancji;

– w wysokości 0,5% wartości netto dostawy za każdy dzień zwłoki w
przypadku nierozpatrzenia i nieudzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 3
dni roboczych reklamacji złożonej przez Zamawiającego z tytułu
otrzymania wyrobów wadliwych;

– w wysokości 0,5% wartości netto dostawy za każdy dzień zwłoki w
przypadku uznania reklamacji Zamawiającego, a niedostarczeniu w ciągu 3
dni roboczych produktów wolnych od wad.

Ponadto Zamawiający niezależnie od kar umownych, ma prawo domagania
się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości
faktycznie poniesionych strat.

Z kolei spółce Apator Mining Sp. z o. o. przysługują następujące kary umowne od Kompanii Węglowej SA:

– w wysokości 10% wartości netto dostawy określonej każdorazowo w
niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu
okoliczności za które odpowiada Zamawiający;

– w wysokości 0,1% wartości netto zamówionej i nieodebranej z winy Zamawiającego dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.