Raport bieżący 35/2012

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r.
spółka Apator SA spłaciła na rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA
ostatnią ratę płatności z tytułu zaciągniętego w dniu 17 kwietnia 2008
r. kredytu długoterminowego na zakup akcji spółki Apator Powogaz SA z
siedzibą w Poznaniu. Ostatnia rata kredytu wynosiła 11 mln zł, a wartość
całego kredytu: 45 mln zł.

Apator SA informował o powyższej umowie w raporcie bieżącym nr 14/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. oraz w raportach okresowych.

Jednocześnie Apator SA informuje, że hipoteka ustanowiona na
zabezpieczenie spłaty ostatniej raty kredytu w wysokości 13,8 mln zł na
nieruchomości spółki Apator SA znajdującej się w Ostaszewie, pozostaje
jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym spółki Apator SA.

Poręcznie cywilno-prawne spółek zależnych Apator SA: Apator Mining
sp. z o. o. w Katowicach, Apator Metrix SA w Tczewie i Pafal SA w
Świdnicy wygaśnie w miesiącu lipcu 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.