Raport bieżący 36/2012

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r.
spółka Apator SA zawarła – w ramach kompleksowego programu ubezpieczenia
mienia i odpowiedzialności cywilnej spółek z Grupy Apator – umowy
ubezpieczenia z poolem ubezpieczycieli PZU SA/STU Ergo Hestia SA na
okres dwóch lat z dwoma oddzielnymi rocznymi okresami rozliczeniowymi:
od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. i od 1 lipca 2013 r. do 30
czerwca 2014 r.

Umowy dotyczą ubezpieczenia:

– odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i
wprowadzeniem do obrotu produktu – z podstawową sumą gwarancyjną w
wysokości 30 mln zł,

– utraty zysku na bazie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,

– maszyn od uszkodzeń,

– maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,

– sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

– mienia w transporcie.

Kryterium uznania wyżej wymienionych umów za znaczącą umowę stanowi
wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych spółki Apator SA.

Umowy te nie zawierają zapisów dotyczących:

– specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów,

– zastrzeżeń warunku lub terminu,

– kar umownych.

Dodatkowo spółka Apator SA zawarła dla wszystkich spółek Grupy Apator umowy w zakresie:

– ubezpieczeń komunikacyjnych – umowa zawarta z TUiR Warta SA na okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.;

– ubezpieczeń w podróży – umowa zawarta z PZU SA na okres od 1 lipca
2011 r. do 30 czerwca 2013 r. – kontynuacja drugiego okresu
rozliczeniowego 2012/2013.

Ponadto spółka Apator SA kontynuuje ubezpieczenia odpowiedzialności
członków władz spółki w Chartis Europe SA, Oddział w Polsce (polisa
główna) oraz w ACE European Group Ltd. Sp. z o. o., Oddział w Polsce
(polisa nadwyżkowa).