Raport bieżący 37/2012

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 5 lipca 2012 r.
spółka Apator SA („Sprzedający”) zawarła ostateczną umowę sprzedaży
(„Umowa”) prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli
stanowiących odrębny przedmiot własności znajdujących się w Toruniu przy
ul. Żółkiewskiego 21/29 („Nieruchomość”). Cena sprzedaży Nieruchomości
wynosi 36.072 tys. zł („Cena”), w tym 2 mln zł z tytułu realizacji przez
Sprzedającego inwestycji drogowej na terenie Nieruchomości. Umowa
została zawarta z Galerią Copernicus Toruń 2 sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie („Kupujący”).

Podstawą zawarcia Umowy są zrealizowane postanowienia określone w
przedwstępnej umowie sprzedaży zawartej w dniu 18 kwietnia 2011 r.
(raport bieżący nr 14/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.) z aneksem z dnia 1
czerwca 2012 r. (raport bieżący nr 25/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r.), w
tym w szczególności: spełnienie wszystkich warunków umowy
przedwstępnej.

Na poczet Ceny, w dniu 21 kwietnia 2011 r. Kupujący wpłacił na rzecz
Sprzedającego zadatek w wysokości 7.000 tys. zł. Pozostała kwota w
wysokości 29.072 tys. zł została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym
przez Kupującego w dniu 22 kwietnia 2011 r.

Harmonogram płatności z rachunku zastrzeżonego:

– kwota 11.036 tys. zł – wypłacona po zawarciu Umowy oraz po przekazaniu protokołu zdawczo-odbiorczego wydania Nieruchomości;

– kwota 9.036 tys. zł – wypłacona po doręczeniu odpisów z księgi
wieczystej wskazujących Kupującego jako użytkownika wieczystego
Nieruchomości;

– kwota 2.000 tys. zł – wypłacona w częściach (do 31 października
2012 r.) zgodnie z harmonogramem rozbiórki budynków i budowli na terenie
Nieruchomości;

– kwota 5.000 tys. zł – wypłacona po doręczeniu ostatecznej decyzji
przenoszącej na rzecz Kupującego zamienne pozwolenie na budowę;

– kwotę 2.000 tys. zł – wypłacona po przedstawieniu protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie inwestycji drogowej na
terenie Nieruchomości, tj. w terminie do 28 lutego 2013 r.

W dniu 5 lipca 2012 r. Nieruchomość na rzecz Kupującego została wydana.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn Kupujący nie zostanie
ujawniony w księgach wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości jako
użytkownik wieczysty, Sprzedający poddaje się egzekucji do maksymalnej
kwoty 36.072 tys. zł.

Powyższa umowa została uznana za znaczącą umowę ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

Poza przedwstępną umową sprzedaży oraz ostateczną umową sprzedaży
Nieruchomości spółki Grupy Apator nie zawierały z Galerią Copernicus
Toruń 2 sp. z o. o. żadnych umów.

Ponadto nie istnieją żadne powiązania pomiędzy spółkami wchodzącymi w
skład Grupy Apator oraz ich osobami zarządzającymi i nadzorującymi a
Galerią Copernicus Toruń 2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz jej
osobami zarządzającymi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.