APATOR SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną NEWIND Grupa Apator sp. z o. o.

Raport bieżący 40/2012

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 20 lipca 2012 r. spółka NEWIND Grupa Apator sp. z o. o. (spółka zależna od Apator Rector sp. z o. o.) zawarła znaczącą umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) o łącznej wartości 32,9 mln zł netto (40,5 mln zł brutto). Przedmiotem umowy jest dostawa przez NEWIND Grupa Apator sp. z o. o. („Wykonawca”) urządzeń oraz udzielenie licencji na oprogramowanie na potrzeby modernizacji Infrastruktury Techniczno-Systemowej systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów będących elementami Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Realizacja umowy nastąpi nie później niż do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Apator SA informuje, że warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu. Jednakże w umowie istnieje zapis określający, iż w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanej części umowy.

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przysługuje żądanie od NEWIND Grupa Apator następujących istotnych kar umownych w przypadku:

– opóźnienia terminu realizacji przez Wykonawcę umowy: 0,2% całkowitej wartości przedmiotu umowy z podatkiem VAT za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia;

– opóźnienia terminu realizacji przez Wykonawcę umowy powyżej 21 dni: Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% całkowitej wartości przedmiotu umowy z podatkiem VAT, niezależnie od wymienionej kary w poprzednim podpunkcie;

– odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego: 20% całkowitej wartości przedmiotu umowy z podatkiem VAT;

– opóźnienia terminu przekazania projektu i harmonogramu: 1 tys. zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia;

– opóźnienia terminu naprawy dostarczanych urządzeń powyżej 24 h od momentu zgłoszenia awarii: 4 tys. zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

– opóźnienia terminu reakcji od momentu zgłoszenia awarii do momentu podjęcia przez serwis pierwszych działań w celu usunięcia awarii: 2 tys. zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

– opóźnienia terminu wymiany urządzenia na nowe (w przypadku niemożności naprawy): 2 tys. zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

– opóźnienia terminu wymiany urządzenia na nowe, gdy po trzech naprawach gwarancyjnych wykazuje ono nadal wady w działaniu: 2 tys. zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

– opóźnienia w okresowych przeglądach okresowych: 2 tys. zł za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

Ponadto, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego przewyższa zastrzeżone kary umowne, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy wniesiona przez NEWIND Grupa Apator sp. z o. o. na kwotę 2.025 tys. zł. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania umowy oraz 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi (tj. 36 miesięcy od momentu dostarczenia urządzeń).

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator zawarły z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dwie umowy o łącznej wartości 45,8 mln zł netto (łącznie z powyżej opisaną). Umową o największej wartości w tym okresie jest umowa powyżej opisana.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.