APATOR SA przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport bieżący z plikiem 39/2012

PDF

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 18 lipca 2012 roku Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA zawiadomiła Apator SA o przekroczeniu przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) progu 5% głosów w Apator SA. Przekroczenie nastąpiło w wyniku obniżenia kapitału zakładowego spółki Apator SA.

Aviva OFE posiada 2.905.628 akcji Apator SA, uprawniających do wykonania 2.905.628 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Udział Aviva OFE w kapitale zakładowym Apator SA, przed jego obniżeniem, wynosił 8,28%, natomiast w ogólnej liczbie głosów wynosił 4,97%.

Obecnie udział Aviva OFE w kapitale zakładowym wynosi 8,78%, natomiast w ogólnej liczbie głosów wynosi 5,15%.

W wyniku obniżenia kapitału zakładowego zmianie uległa struktura znaczących akcjonariuszy Apator SA. Wykaz znaczących akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. Nr 184 poz. 1539).