APATOR SA korekta prognozy skonsolidowanych wyników finansowych

Raport bieżący 44/2012

Zarząd Apator SA dokonuje korekty prognozy
skonsolidowanego zysku netto Grupy Apator na rok 2012. Korekta wynika
wyłącznie z rozpoznania aktywa na podatek odroczony w kwocie 20 mln zł.

Aktywo to powstało z tytułu możliwej do wykorzystania ulgi podatkowej
w związku z rozpoczętą z dniem 1 czerwca 2012 r. przez spółkę Apator
SA działalnością na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wartość aktywa na podatek odroczony w kwocie 20 mln zł zostanie
wprowadzona do ksiąg spółki Apator SA na dzień 30 czerwca 2012 r.

W związku z powyższym wartość prognozowanego skonsolidowanego zysku
netto na 2012 rok zostaje skorygowana z przedziału 70 mln zł – 75 mln
zł do poziomu 90 mln zł – 95 mln zł.

Pozostałe założenia, przyjęte w skonsolidowanej prognozie wyników
finansowych, opublikowanej w dniu 23 lutego 2012 r. raportem bieżącym nr
12/2012, nie ulegają zmianie.

Skorygowana skonsolidowana prognoza wyników finansowych Grupy Apator na 2012 r. przedstawia się następująco:

– skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 580 mln zł,

– skonsolidowany zysk netto w przedziale 90 mln zł – 95 mln zł.

Założenia skorygowanej prognozy:

– przeniesienie Apator SA do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

– rozpoznania aktywa na podatek odroczony w kwocie 20 mln zł z tytułu możliwej do wykorzystania ulgi podatkowej,

– pozostałe przychody operacyjne z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu: 17 mln zł,

– wysoki udział sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży ogółem,

– przyjęty kurs euro na średnim poziomie 4,30 zł,

– poziom kontraktów terminowych oraz stosowanie polityki zabezpieczeń zabezpieczających ekspozycję walutową Grupy Apator,

– skład Grupy Apator obejmujący spółki: Apator SA, FAP Pafal SA,
Apator Metrix SA, Apator Mining sp. z o. o., Apator Control sp. z o. o.,
Apator Elektro SA, Apator GmbH, Grupę Apator Powogaz (Apator Powogaz
SA, Apator Telemetria sp. z o. o., Apator Metroteks sp z o. o., Apator
Metra s.r.o., Teplovodomer SA) oraz Apator Rector sp. z o.o. wraz z
Newind sp. z o. o.

Skorygowana prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2012 r.
obejmuje całkowity zysk netto z działalności Grupy Apator przypadający
zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i udziałowcom
niesprawującym kontroli.

Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje, że Grupa Apator uzyskuje
bardzo dobre przychody ze sprzedaży i w związku z tym po zakończeniu
trzeciego kwartału 2012 r., Zarząd Apator SA oceni wpływ tych przychodów
na prognozę wyników finansowych.

Podstawa prawna raportu: paragraf 31 ustęp 2-4 Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.