APATOR SA zmiana prokurenta spółki

Raport bieżący 43/2012

Zarząd Apator SA informuje, że w związku z odejściem na
emeryturę dotychczasowego Dyrektora ds. Produkcji – Pana Zbigniewa
Baranowskiego, w dniu 20 sierpnia 2012 r., Zarząd Apator SA odwołał
udzieloną jemu prokurę samoistną i powołał na prokurenta spółki Pana
Krzysztofa Malca.

Prokura ustanowiona dla Pana Krzysztofa Malca – Dyrektora ds.
Produkcji Apator SA ma charakter samoistny – dla skutecznego
reprezentowania spółki (składanie oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych i składanie podpisów samodzielnie).

Pan Krzysztof Malec jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w
Bydgoszczy na Wydziale Mechanicznym o specjalności technologia maszyn.
Ponadto Pan Krzysztof Malec uzyskał tytuł magistra finansów i
rachunkowości na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej
w Toruniu.

W 1982 r. Pan Krzysztof Malec zatrudniony był w PKP, następnie do
lipca 1990 r. na stanowisku technologa w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym
Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu. Od początku sierpnia 1990 r.
pracował jako technolog w przedsiębiorstwie państwowym PZAE Apator, a
od 1993 r. w przekształconej z tego przedsiębiorstwa spółce Apator SA.
Od 2000 r. Pan Krzysztof Malec zajmował w Apator SA kolejno następujące
stanowiska: starszego specjalisty ds. produkcji, kierownika Wydziału
Montażu, kierownika Działu Technologicznego i obecnie Dyrektora ds.
Produkcji.

Od 2010 roku Pan Krzysztof Malec pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Apator Metrix SA.

Ponadto Pan Krzysztof Malec pełnił również następujące funkcje:

– Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Apator SA ds. realizacji umowy kooperacyjnej z firmą RUG (w latach 2001 – 2002),

– Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Apator SA ds. wdrożenia Lean Manufacturing (2005 r.),

– Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Apator SA ds. budowy
nowoczesnego centrum produkcyjno – rozwojowego Apator SA (maj 2011 r. –
grudzień 2012 r.),

– Dyrektora Restrukturyzacji i Produkcji w FAP Pafal SA w Świdnicy (2005 – 2006),

– Dyrektora Restrukturyzacji i Produkcji w Apator Powogaz SA w Poznaniu (2008 – 2009).

Pan Krzysztof Malec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej
spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Malec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i § 28
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.