APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2012 PS

Raport okresowy półroczny za 2012 PS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 310 046 227 122 73 391 57 249
Zysk z działalności operacyjnej 40 815 27 012 9 661 6 809
Zysk brutto 37 001 25 217 8 758 6 356
Zysk netto 49 970 20 135 11 828 5 075
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 47 839 18 967 11 324 4 781
Zysk netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli 2 131 1 168 504 294
Średnia ważona ilość akcji 29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
Zysk netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 1,62 0,64 0,38 0,16
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 37 338 11 468 8 762 2 877
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (22 423) (4 622) (5 262) (1 159)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (21 752) (16 490) (5 105) (4 136)
Przepływy pieniężne razem (6 837) (9 644) (1 604) (2 419)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
Aktywa razem 479 719 475 410 112 576 107 637
Aktywa trwałe 238 727 212 737 56 022 48 165
Aktywa obrotowe 240 992 262 673 56 554 59 471
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 263 821 236 467 61 911 53 538
Udziały niesprawujące kontroli 5 029 5 873 1 180 1 330
Kapitał akcyjny 3 511 3 511 824 795
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 61 730 62 973 14 486 14 258
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 154 168 175 970 36 179 39 841
Średnia ważona ilość akcji 29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 8,94 8,01 2,10 1,81