APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2012 P

Raport okresowy półroczny za 2012 P

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96 299 73 349 22 795 18 488
Zysk z działalności operacyjnej 5 605 2 819 1 327 711
Zysk brutto 30 555 29 565 7 233 7 452
Zysk netto 49 969 29 146 11 828 7 347
Średnia ważona ilość akcji 34 238 896 35 107 028 34 238 896 35 107 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 1,46 0,83 0,35 0,21
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 665 7 2 503 2
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 9 773 24 452 2 293 6 134
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (18 035) (24 224) (4 232) (6 076)
Przepływy pieniężne razem 2 403 235 564 59
Sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011
Aktywa razem 290 180 221 604 68 097 55 587
Aktywa trwałe 217 052 160 611 50 936 40 288
Aktywa obrotowe 73 128 60 993 17 161 15 300
Kapitał własny 190 887 158 067 44 795 39 650
Kapitał akcyjny 3 511 3 511 824 881
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 24 103 7 710 5 656 1 934
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 75 190 55 827 17 645 14 004
Średnia ważona ilość akcji 34 238 896 35 107 028 34 238 896 35 107 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 5,58 4,50 1,31 1,13