APATOR SA zawarcie umów kredytowych oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomości Apator Metrix SA

Raport bieżący 45/2012

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 3 września 2012 r.
spółka zależna Apator Metrix SA zawarła z Bankiem Millennium SA z
siedzibą w Warszawie dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 15,5 mln zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie akwizycji i bieżącej działalności.

Spółki Grupy Apator, w okresie ostatnich 12 miesięcy, zawarły z
Bankiem Millennium SA cztery umowy o łącznej wartości 25 mln zł, co
stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Apator SA.

Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytowa z dnia 3 września
2012 r. o wartości 8 mln zł. Przedmiotem tej umowy jest udzielenie przez
Bank Millennium SA kredytu na finansowanie bieżącej działalności Apator
Metrix SA. Kredyt został udzielony na okres od 3 września 2012 r. do 2
września 2017 r. na następujących warunkach: stawka referencyjna: WIBOR
1M + marża banku oraz prowizja przygotowawcza (określone na warunkach
rynkowych).

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz innych istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu.

Zabezpieczeniem umów kredytowych zawartych w dniu 3 września 2012 r.
jest ustanowiona w tym dniu hipoteka kaucyjna do kwoty 23,3 mln zł na
nieruchomości Apator Metrix SA zlokalizowanej w Tczewie przy ul.
Piaskowej 3 objętej księgą wieczystą KW GD1T/00017174/7. Hipoteka
obejmuje następujące nieruchomości:

– budynek produkcyjny nr B9 z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi,

– budynek produkcyjno-techniczny nr B9A,

– hala produkcyjna nr B9B wraz z oddzielnymi wiatami,

– budynek biurowy nr B9C.

Wartość ewidencyjna aktywów netto, na których ustanowiono wyżej
wymienione zabezpieczenie, w księgach rachunkowych Apator Metrix SA
wynosi 6 mln zł według stanu na dzień 31 sierpnia 2012 r.

Zarząd spółki Apator Metrix SA w dniu 3 września 2012 r. wystąpił do
Sądu Rejonowego w Tczewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis do księgi
wieczystej, na rzecz Banku Millennium SA powyższej hipoteki.

Wartość ustanowionej hipoteki przekracza równowartość kwoty 1 mln EUR
przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP,
obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Zarówno pomiędzy Emitentem (Apator SA), osobami zarządzającymi
Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta oraz Bankiem Millennium SA jak
również pomiędzy Apator Metrix SA, osobami zarządzającymi Apator Metrix
SA, osobami nadzorującymi Apator Metrix SA oraz Bankiem Millennium SA
nie występują żadne powiązania.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim