Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależna Newind sp. z o. o.

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 3 września 2012
r. Rada Nadzorcza spółki zależnej Newind sp. z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu, wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd Newind sp. z o. o.
umowy kredytu na kwotę 20 mln zł. Kredyt ten przeznaczony jest na
finansowanie wydatków związanych z zakupem urządzeń i licencji na
potrzeby realizacji kontraktu modernizacji Infrastruktury
Techniczno-Systemowej systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie i został opisany w raporcie
bieżącym nr 40/2012 z dnia 20 lipca 2012 r.
Kredyt jest udzielony przez Kredyt Bank SA na okres od 20 sierpnia 2012
r. do 19 listopada 2012 r. na następujących warunkach: stawka
referencyjna: WIBOR 1M + marża banku oraz prowizje: przygotowawcza i z
tytułu wpłat przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
(określone na warunkach rynkowych).
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz innych
istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
– przelew wierzytelności z tytułu realizacji przez Newind sp. z o. o.
ww. kontraktu z ZUS,
– blokada środków na rachunku Newind sp. z o. o. w kwocie 40,5 mln zł,
– zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku,
– zgoda Newind sp. z o. o. na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego
do kwoty 25 mln zł.
Ponadto w ramach dodatkowych istotnych zobowiązań Newind sp. z o. o., w
umowie kredytowej istnieją zapisy mówiące o:
– utrzymywaniu miesięcznych wpływów środków pieniężnych na rachunki
bankowe Newind sp. z o. o. od kontrahentów w wysokości co najmniej 3 mln
zł,
– utrzymania wskaźnika wypłaty z zysku spółki na poziomie zerowym.
Umowa ta jest umową znaczącą ze względu na przekroczenie 10% wartości
kapitałów własnych spółki Apator SA.
W okresie ostatnich 12 miesięcy spółki Grupy Apator podpisały trzy umowy
(wliczając powyższą) z Kredyt Bank SA z siedzibą w Warszawie na łączną
kwotę 33 mln zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie, była umowa
powyżej opisana.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.