Nabycie udziałów w George Wilson Industries Ltd. przez spółkę zależną Apator Metrix SA.

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 5 września 2012
r. spółka zależna Apator Metrix SA z siedzibą w Tczewie zawarła umowę z
National Industry Group (Guernsey) Ltd. z siedzibą na Guernsey
(terytorium zależne Wielkiej Brytanii) nabycia 4 mln udziałów (tj. 50%) w
spółce George Wilson Industries Ltd. (GWi) z siedzibą w Coventry
(Wielka Brytania).
Cena nabycia 4 mln udziałów wynosi 2.050.001 GBP (tj. 10.951.925,34 zł),
przy czym spółka Apator Metrix SA zapłaciła w dniu zawarcia umowy za
nabyte udziały 1 GBP (tj. 5,34 zł). Reszta ceny, w wysokości 2.050.000
GBP (tj. 10.951.920,00 zł), zostanie zapłacona po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (kończący się w dniu 30
listopada 2015 r.) pod warunkiem, że spółka GWi w okresie 3 lat
obrotowych (2013 – 2015) osiągnie zysk przed opodatkowaniem w łącznej
wysokości 7.593 tys. GBP (tj. 40.565 tys. zł).
Apator Metrix SA posiada prawo nabycia pozostałych 50% udziałów w
okresie od 2017 r. do 2019 r. Cena nabycia pozostałych udziałów jest
uzależniona od zrealizowanego przez GWi poziomu EBITDA, przy czym
gwarantowana cena odkupu pozostałych udziałów wynosi 3 mln GBP (tj. 16
mln zł).
Spółka GWi działa w branży pomiarowej i zajmuje się produkcją oraz
sprzedażą gazomierzy domowych, a także przemysłowych oraz smart
meteringiem w zakresie pomiaru gazu. Ponadto dokonuje napraw i
kalibracji wszelkiego rodzaju gazomierzy. GWi została założona w 1903 r.
Apator Metrix SA planuje kontynuować i rozwijać dotychczas prowadzoną
przez GWi działalność w segmencie pomiaru gazu.
Nabycie udziałów spółki GWi jest dla Grupy Apator inwestycją
długoterminową. W wyniku nabycia spółki GWi, spółka Apator Metrix SA
oraz Grupa Apator umocnią swoją pozycję na rynku brytyjskim, co jest
szczególnie istotne z uwagi na rozwój smart meteringu w gazie.
Ponadto, w dniu zawarcia umowy nabycia 50% udziałów w GWi (5 września
2012 r.), spółka Apator Metrix SA udzieliła pożyczki wobec GWi w
wysokości 1,6 mln GBP (tj. 8,5 mln zł) oraz zobowiązała się do
udzielenia w terminie do 1 kwietnia 2013 r. pożyczki w wysokości 275
tys. GBP (tj. 1.469 tys. zł).
Źródłem finansowania nabywanych aktywów są środki własne, natomiast
udzielanej pożyczki jest kredyt bankowy.
Kapitał zakładowy GWi wynosi 8 mln udziałów o wartości nominalnej 1 GBP
(tj. 5,34 zł) za każdy udział. Wartość nominalna nabywanych 50% udziałów
wynosi 4 mln GBP (tj. 21,4 mln zł), co stanowi ponad 10% kapitałów
własnych emitenta, tj. spółki Apator SA.
Zarówno pomiędzy Emitentem (Apator SA), osobami zarządzającymi
Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta oraz George Wilson Industries
Ltd. i National Industry Group (Guernsey) Ltd. jak również pomiędzy
Apator Metrix SA, osobami zarządzającymi Apator Metrix SA, osobami
nadzorującymi Apator Metrix SA oraz George Wilson Industries Ltd. i
National Industry Group (Guernsey) Ltd. nie występują żadne powiązania.
Wszystkie powyżej zaprezentowane wartości wyrażone w PLN zostały
przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 5 września 2012 r., który
wynosił: 1GBP = 5,3424 PLN.
Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.