Raport okresowy półroczny za 2011 PS


Pozycja 1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Przychody ze sprzedaży produktów, t 227337,00 168095,00 57303,00 41980,00
owarów i materiałów
Zysk z działalności operacyjnej 26246,00 12694,00 6616,00 3170,00
Zysk brutto 25216,00 8189,00 6356,00 2045,00
Zysk netto 20124,00 6133,00 5072,00 1532,00
Zysk (strata) netto przypadająca ak 18962,00 6327,00 4780,00 1580,00
cjonariuszom jednostki dominującej G
Zysk (strata) netto przypadająca ak 1162,00 -194,00 293,00 -48,00
cjonariuszom mniejszościowym
Średnia ważona ilość akcji 29507028,00 29507028,00 29507028,00 29507028,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję 0,64 0,21 0,16 0,05
zwykłą [zł/ akcję]:
Przepływy pieniężne z działalności 11105,00 5588,00 2786,00 1348,00
operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności -4678,00 -7188,00 -1173,00 -1734,00
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności -16069,00 4075,00 -4031,00 983,00
finansowej
Przepływy pieniężne razem -9642,00 2475,00 -2418,00 597,00
Sprawozdanie na dzień 30/06/2011 i
31/12/2010
Aktywa razem 385544,00 366000,00 96710,00 92417,00
Aktywa trwałe 174676,00 177988,00 43816,00 44943,00
Aktywa obrotowe 210868,00 188012,00 52894,00 47474,00
Kapitał własny z udziałami niespraw 212997,00 204556,00 53428,00 51652,00
ującymi kontroli
Udziały niesprawujące kontroli 2795,00 3299,00 701,00 833,00
Kapitał podstawowy 3511,00 3511,00 881,00 887,00
Zobowiązania i rezerwy długotermino 43768,00 58514,00 10979,00 14775,00
we
Zobowiązania i rezerwy krótkotermin 128779,00 102930,00 32303,00 25990,00
owe
Średnia ważona ilość akcji 29507028,00 29007028,00 29507028,00 29007028,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwy 7,22 7,05 1,81 1,78
kłą [zł/ akcję]:

Objaśnienia kolumn

1 – półrocze / 2011

2 – półrocze / 2010

3 – półrocze / 2011

4 – półrocze / 2010

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:

http://biznes.pap.pl

http://demo.e-pap.pl/espi