Zarząd Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy
2011 w wysokości co najmniej 0,70 zł brutto na 1akcję, co stanowi
łącznie 24,5 mln zł.

Wypłata dywidendy zostanie dokonana jednorazowo w lipcu 2012 roku.

Spółka Apator SA od czerwca 2011 roku realizuje inwestycję istotną dla
jej dalszego rozwoju. W Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
budowany jest nowoczesny zakład produkcyjny wraz z pomieszczeniami
biurowymi, do którego przeniesiona zostanie działalność spółki. Nakłady
inwestycyjne poniesione na budowę zakładu zostaną sfinansowane ze
sprzedaży nieruchomości, na której znajduje się obecnie Apator SA.
Sprzedaż nieruchomości na rzecz Galerii Copernicus 2 sp. z o.o. nastąpi
najpóźniej do końca lipca 2012 roku. Cena sprzedaży ustalona jest na 34
mln zł.

Do czasu sprzedaży nieruchomości budowa zakładu finansowana jest ze
środków własnych i kredytu bankowego. W związku z powyższym w 2011 roku,
spółka Apator SA nie dokona wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za ten
rok.

Podstawa prawna raportu: paragraf 38 ustęp 1 pkt. 11 Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.