Zarząd Apator SA informuje, że w styczniu 2012 roku planowane jest
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA, którego
przedmiotem byłoby:

zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 20 czerwca 2011 r.,

likwidacja Funduszu umorzenia akcji,

nieodpłatne nabycie 2 mln akcji Apator SA od Apator Mining sp. z o. o. (spółka zależna) w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza Apator SA na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2011 r. pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję Zarządu Apator SA.

Ostateczna decyzja w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Apator SA zostanie przekazana do publicznej wiadomości po
uzyskaniu opinii z biur maklerskich, które będą uczestniczyły w
transakcji nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez
wynagrodzenia.

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego przeprowadzone zostanie na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.