Zarząd Armatury Kraków S.A. informuje, iż w wyniku omyłki w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Armatura za okres I kwartału 2012 roku, opublikowanym w dniu 8 maja 2012 roku, pojawiły się nieprawidłowości w nocie nr 1 „Informacje o przychodach i wynikach przypadających na poszczególne segmenty branżowe i geograficzne”. Tabela związana z segmentami działalności gospodarczej przekazana w raporcie opublikowanym w dniu 8 maja br. zawierała błędnie przypisane przychody i koszty w podziale na poszczególne segmenty działalności.
Treść korekty stanowi załącznik do niniejszego raportu.
W związku z powyższym niniejsze nieprawidłowo zaprezentowane dane zostaną uzupełnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Armatura za okres I kwartału 2012 r. i w dniu dzisiejszym skorygowany skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2012 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości ponownie.

Załącznik do RB_23_2012 – Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego.pdf