ARMATURA KRAKÓW SA – raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QSr

PDFPDF

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 539 51 706 12 584 13 010
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 199 246 287 62
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 300 (659) 311 (166)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 611 (850) 386 (214)
Zysk (strata) netto 1 611 (850) 386 (214)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 466) (8 526) (2 986) (2 145)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 912) (1 530) (458) (385)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 016 9 461 3 357 2 381
Przepływy pieniężne netto, razem (362) (595) (87) (150)
Aktywa trwałe 138 080 155 431 33 180 38 742
Aktywa obrotowe 209 352 246 253 50 306 61 381
Aktywa, razem 347 432 401 684 83 485 100 123
Zobowiązania długoterminowe 1 888 2 106 454 525
Zobowiązania krótkoterminowe 118 794 172 474 28 545 42 991
Kapitał własny 226 750 227 104 54 486 56 608
Kapitał zakładowy 81 000 80 000 19 464 19 941
Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 80 000 000 81 000 000 80 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 -0,01 0,004 -0,003
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 -0,01 0,004 -0,003
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,80 2,84 0,67 0,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,10 0,05 0,02
Dane z pozycjach XXIII – XXXII prezentowane są wg stanu na dzień: 2012-03-31 2011-12-31 2012-03-31 2011-12-31
Aktywa trwałe 138 080 137 446 33 180 31 119
Aktywa obrotowe 209 352 203 794 50 306 46 141
Aktywa, razem 347 432 341 240 83 485 77 260
Zobowiązania długoterminowe 1 888 2 028 454 459
Zobowiązania krótkoterminowe 118 794 114 073 28 545 25 827
Kapitał własny 226 750 225 139 54 486 50 973
Kapitał zakładowy 81 000 81 000 19 464 18 339
Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 80 000 000 81 000 000 80 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,80 2,78 0,67 0,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,10 0,05 0,02
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 036 46 427 11 266 11 682
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 133 (3 277) 32 (825)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 425) 9 163 (581) 2 306
Zysk (strata) netto (1 854) 6 408 (444) 1 612
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (17 170) (24 497) (4 113) (6 164)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 250 300 60 75
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 762 22 996 4 015 5 786
Przepływy pieniężne netto, razem (158) (1 201) (38) (302)
Aktywa trwałe 224 689 192 184 53 991 47 903
Aktywa obrotowe 142 472 224 018 34 235 55 838