Zmiana statutu – aktualizacja informacji

Raport bieżący 25/2012

Zarząd Armatury Kraków S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Spółki.

Zmiany polegały na dostosowaniu tekstu Statutu do jego brzmienia wynikającego z mocy prawa, w związku z przekształceniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w podwyższenie definitywne (Raport bieżący nr 35/2011 z dnia 15 września 2011 r.).

Zmiana Statutu z mocy prawa nie prowadziła bowiem automatycznie do zmiany redakcji jego postanowień, stąd celowe było podjęcie stosownych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatury Kraków SA.