Raport bieżący 26/2012

Zarząd Armatury Kraków SA informuje, że w dniu
dzisiejszym Armatura Kraków SA oraz nowo utworzona spółka, w 100%
zależna od Armatura Kraków SA – Armadimp SA, zawarły z „Elbar –
Katowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kolejowa 57, w formie
aktu notarialnego (Repertorium A nr 4296/2012) umowę sprzedaży i umowę
poręczenia.

Przedmiotem umowy jest prawo użytkowania wieczystego do dnia 05
grudnia 2089 r., stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, zabudowanej
nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Okulickiego nr 8, jedn. ewid.
146301_1, M. Radom, obręb nr 0050 Stare Miasto, o pow. 1,3177 ha (jeden
hektar i trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych),
utworzonej z jedynej działki nr 134/3 wraz ze znajdującymi się na niej
budynkami i innymi urządzeniami stanowiącymi odrębne nieruchomości, dla
których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr RA1R/00081262/9.

W wyniku zawartej umowy Armadimp SA nabył zorganizowaną część
przedsiębiorstwa, będącą oddziałem działającym pod nazwą „Elbar –
Katowice” Sp. z o.o. Zakład Wyrobów Sanitarnych „RADIMP” obejmującą w
szczególności wszystkie posiadane nieruchomości (prawo użytkowania
wieczystego gruntu oraz związaną z nim własność budynków i innych
urządzeń) i ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, w tym markę
Radimp, znaki towarowe, patenty, wszystkie posiadane składniki zapasów i
należności oraz środki pieniężne znajdujące się na rachunkach
bankowych.

Cena nabycia została ustalona na kwotę 4.000.000 zł (cztery miliony
złotych). Kwotę 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
Armadimp SA zapłacił w dniu zawarcia umowy sprzedaży (tj. 02.08.2012
r.). Pozostałe 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) ma
zostać zapłacone do dnia 30 września 2012 roku.

Wydanie składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak
również przelew nabytych środków pieniężnych na rachunek bankowy
Armadimp nastąpi w dniu zawarcia przedmiotowej umowy sprzedaży.

Ponadto na podstawie zapisów umowy Armatura Kraków SA zobowiązała się
względem Elbar – Katowice do zapłaty ceny sprzedaży w wysokości
4.000.000 zł (cztery miliony złotych), na wypadek gdyby Armadimp SA nie
wykonała zobowiązania w sposób zgodny z umową.

Pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Armatura Kraków SA i
Armadimp SA a sprzedającymi nie występują żadne powiązania kapitałowe i
osobowe.

RADIMP jest bezpośrednim producentem ceramicznych wyrobów
sanitarnych, głównie kompaktów, misek klozetowych, umywalek a także
postumentów i półpostumentów.

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma służyć umocnieniu dotychczasowej działalności Grupy Kapitałowej Armatura.