ARMATURA KRAKÓW SA – zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego

Raport bieżący 27/2012

Zarząd Armatura Kraków S.A. informuje, że rozszerzony
skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe
sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 roku, którego termin
publikacji został wyznaczony na dzień 28 sierpnia 2012 roku (jak podano w
raporcie bieżącym nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku), zostanie
opublikowany w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Podstawa prawna:

§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz. 259)