ARMATURA KRAKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 117915 114460 27912 28851
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5157) (2168) (1221) (546)
Zysk (strata) brutto (7398) (3510) (1751) (885)
Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (241) (2594) (57) (654)
Zysk (strata) netto (241) (2594) (57) (654)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8063) (432) (1909) (109)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1555) (3384) (368) (853)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8908 3703 2109 933
Przepływy pieniężne netto, razem (710) (113) (168) (28)
Liczba akcji (w szt.) 81000000 80000000 81000000 80000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 (0,03) 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 (0,03) 0,00 0,00
Dane bilansowe *
Aktywa trwałe 142736 137446 33496 31119
Aktywa obrotowe 198324 203794 46541 46141
Aktywa, razem 341060 341240 80037 77260
Zobowiązania długoterminowe 1300 2028 305 459
Zobowiązania krótkoterminowe 131062 114073 30756 25827
Kapitał własny 208698 225139 48975 50973
Kapitał zakładowy 81000 80000 19008 18113
Liczba akcji (w szt.) 81000000 81000000 81000000 81000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,58 2,81 0,60 0,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,58 2,81 0,60 0,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,10 0,05 0,02
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 105607 101011 24998 25461
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3099 (3133) 734 (790)
Zysk (strata) brutto na działalności kontynuowanej (1939) 7181 (459) 1810
Zysk (strata)na działalności zaniechanej (447) (5378) (106) (1356)
Zysk (strata) netto (1743) 2747 (413) 692
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10658) (19388) (2523) (4887)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (170) 1097 (40) 277
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10710 17862 2535 4502
Przepływy pieniężne netto, razem (118) (429) (28) (108)
Liczba akcji (w szt.) 81000000 80000000 81000000 80000000
Zysk (strata) działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) 0,09 (0,01) 0,02
Rozwodniony zysk (strata) działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) 0,09 (0,01) 0,02
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) 0,03 (0,01) 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) 0,03 (0,01) 0,01
Dane bilansowe *
Aktywa trwałe 223344 227325 52412 51468
Aktywa obrotowe 146976 147089 34491 33302
Aktywa, razem 370320 374414 86903 84770