Zarząd Armatury Kraków S.A. informuje, że w dniu 18
maja 2012 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej
Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych
zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy
przeprowadzonych transakcji sprzedaży łącznie 16.578 (szesnaście tysięcy
pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Armatury
Kraków S.A., w tym:

• w dniu 08.05.2012 r. 3.391 akcji po średniej cenie 1,84 zł za 1 akcję.

• w dniu 15.05.2012 r. 13.187 akcji po średniej cenie 1,77 zł za 1 akcję

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych