Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z
siedzibą w Łomiankach (Spółka) informuje, że otrzymał pozew złożony do
Sądu dnia 30 września 2011 r. o uchylenie Uchwały Nr 6 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres sprawozdawczy od
dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Jako uzasadnienie pozwu wskazano na rzekomo niewłaściwy sposób
zaksięgowania wniesienia wkładu do spółki Orphee S.A. W ocenie Spółki,
pozew w całości jest bezzasadny. Ponadto sposób zaksięgowania w/w kwot
nie wpłynął na wynik finansowy Spółki za rok 2010.