BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA zwołanie ZWZ na 27 czerwca 2012 r.

Raport Bieżący nr 6/2012

PDFPDFPDFPDF

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000373032, kapitał zakładowy wynoszący 3.856.041,00 zł pokryty w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2012 r., na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ.

Proponowane zmiany Statutu Spółki.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:

Dotychczasowy § 22 ust. 7 o treści:

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniami Rady tj. w trybie pisemnego głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Otrzymuje nową następująca treść:

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniami Rady tj. w trybie pisemnego głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa w zdaniu poprzednim zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podjęcia uchwały w w/w trybie datą jej podjęcia jest dzień oznaczony jako termin głosowania

Dotychczasowy § 23 ust. 3 o treści:

3. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt l i 2,

4) wybór i odwołanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

6) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu,

7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego Spółki,

9) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji,

10) decydowanie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym a także wyrażanie zgody na zbycie, oddanie w leasing lub wydzierżawienie środków trwałych o wartości przekraczającej 50% kapitału zakładowego,

11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny,

12) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy na mocy której Spółka zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem majątkowym o wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego,

12) uchwalenie dla Zarządu planów przedsiębiorstwa Spółki,

13) uchwalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,

14) akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki,

15) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie wykonał tego obowiązku w terminie statutowym lub terminie 2 tygodni od zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą

16) zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

17) wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia własnych propozycji.

Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do uzyskiwania jej zgody na zawarcie przez spółkę umowy na mocy której Spółka zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem majątkowym o wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego.

Otrzymuje nową następująca treść:

3. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;

2) zawieszanie w ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;

3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

5) ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

6) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;

7) wyrażanie zgody na udzielenie prokury oddzielnej;

8) wyrażanie zgody na przystąpienie do nowych spółek lub innych podmiotów, a także nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach lub innych tytułów uczestnictwa innych podmiotów;

9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo – rozwojowych, zakładów wytwórczych, handlowych i usługowych;

10) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (budżetu Spółki), planów strategicznych oraz innego rodzaju rocznych lub wieloletnich planów rzeczowych lub finansowych;

11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny;

13) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przewyższającej pojedynczo lub w serii podobnych czynności w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy począwszy od pierwszej takiej czynności 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych, o ile nie wynikają one w sposób wyraźny z rocznego budżetu Spółki lub planu strategicznego Spółki;

14) w sposób wyraźny z rocznego budżetu Spółki lub planu strategicznego Spółki, zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie wykonał tego obowiązku w terminie statutowym lub terminie 2 tygodni od zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą;

15) zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.