BIOMED-LUBLIN SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

Raport bieżący z plikiem 2/2012

PDF

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 25 czerwca 2012 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.