BIOMED-LUBLIN SA uchwały podjęte przez ZWZ

Raport Bieżący nr 7/2012

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) przekazuje w załączeniu
treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
które odbyło się dnia 27 czerwca 2012r. o godzinie 12.00 w siedzibie
Spółki przy ul. Uniwersyteckiej 10 w Lublinie. Jednocześnie Spółka
informuje, że ZWZ Spółki odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru
Komisji Skrutacyjnej (pkt 5 porządku obrad).

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 7 i 8 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr
3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu.