BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA – zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący 7/2012

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd
Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2012 r. otrzymał od znaczącego
akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o następującej treści:

„Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa (adres do
korespondencji ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa), (dalej „IPOPEMA TFI”),
na podstawie przepisów art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439, ze zm., dalej „Ustawa”), informuje, że w
wyniku nabycia przez TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany
przez IPOPEMA TFI („Fundusz”) w transakcji przeprowadzonej poza rynkiem
regulowanym w dniu 9 sierpnia 2012r., akcji spółki pod firmą
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie („Spółka”), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 10%.

Przed ww. nabyciem akcji Spółki Fundusz posiadał 5.199.850 akcji
Spółki stanowiących 13,48% kapitału zakładowego Spółki, dających
5.199.850 głosów, co stanowiło 8,18% w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada 10.212.703 akcji
Spółki, co stanowi 26,48% kapitału zakładowego Spółki i daje 10.212.703
głosów i 16,07% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Równocześnie, IPOPEMA TFI, na podstawie przepisów art. 69 ust 1 pkt 1
w zw. z art. 87 ust 1 pkt 2 Ustawy informuje, że w związku z wyżej
wymienionym nabyciem akcji Spółki łączny udział funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez IPOPEMA TFI, łącznie z Funduszem, w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 10%.

Przed ww. nabyciem akcji, fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI SA
posiadały łącznie 5.221.700 akcji Spółki, stanowiących 13,54% kapitału
zakładowego Spółki, dających 5.221.700 głosów, co stanowiło 8,22% w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane
przez IPOPEMA TFI posiadają łącznie 10.237.553 akcji Spółki, co stanowi
26,55% kapitału zakładowego Spółki i daje 10.237.553 głosów oraz
stanowi 16,11% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

IPOPEMA TFI, jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie
wyklucza zwiększania jak i zmniejszania stanu zaangażowania w Spółka w
ramach TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, jak i innych
zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych.”