BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach

Raport bieżący 6/2012

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd
Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2012 r. otrzymał od znaczącego
akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o następującej treści:

„Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) Spółka
Klif Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Klif Sp. z o.o.”)
informuje, że zmienił się stan posiadania ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek
S.A. w Lublinie (Emitent).

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę ilości głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Klif Sp z o.o. posiadał 29.955.000 akcji
Emitenta, stanowiących 77,68% udziału w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniającym do 54.897.147 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących 86,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, w tym:

a) 22.254.765 akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu
stanowiących 57,71% udziału w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniającym do 44.509.530 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących 70,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta oraz

b) 2.687.382 akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu
stanowiących 6,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym
do 5.374.764 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 8,46%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz

c) 5.012.853 akcji serii B zwykłych na okaziciela stanowiących 13,00%
udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym do 5.012.853
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 7,89% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 09.08.2012r. Spółka Klif sp. z o.o. w Lublinie dokonała zbycia
akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta w ilości 5.012.853 szt. w
drodze umowy cywilno-prawnej.

Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę ilości głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, Klif Sp z o.o. posiada 24.942.147 akcji Emitenta,
stanowiących 64,68% udziału w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniającym do 49.884.294 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących 78,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, w tym:

a) 22.254.765 akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu
stanowiących 57,71% udziału w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniającym do 44.509.530 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących 70,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta oraz

b) 2.687.382 akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu
stanowiących 6,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym
do 5.374.764 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 8,46%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Klif Sp. z o.o. oświadcza także, że nie istnieją osoby, o których
mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy, tj. osoby trzecie, z
którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”