BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA – zawiadomienie akcjonariusza

Raport bieżący 5/2012

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd
Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
informuje, iż w dniu 07 sierpnia 2012 r. otrzymał od znaczącego
akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o następującej treści:

„Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie)
Spółka Klif Sp. z o.o. w Lublinie informuje, że zmienił się stan
posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie (Emitent).

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę ilości głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Klif Sp z o.o. posiadał 29.955.000 akcji
Emitenta, stanowiących 77,68% udziału w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniającym do 59.910.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących 87,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, w tym:

a) 22.254.765 akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu
stanowiących 57,71% udziału w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniającym do 44.509.530 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących 64,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta oraz

b) 7.700.235 akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu
stanowiących 19,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniającym do 15.400.470 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących 22,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta.

Na wniosek Spółki Klif sp. z o.o. w Lublinie, Zarząd BIOMED-LUBLIN
uchwałą z dnia 07.08.2012r. dokonał zamiany akcji imiennych
uprzywilejowanych serii B w ilości 5.012.853 szt o nr od 1 do 5.012.853
na akcje zwykłe na okaziciela. Zgodnie z par 12 ust 3 Statutu
BIOMED-LUBLIN zamiana akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.

Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę ilości głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, Klif Sp z o.o. posiada 29.955.000 akcji Emitenta,
stanowiących 77,68% udziału w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniającym do 54.897.147 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących 86,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, w tym:

a) 22.254.765 akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu
stanowiących 57,71% udziału w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniającym do 44.509.530 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących 70,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta oraz

b) 2.687.382 akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu
stanowiących 6,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym
do 5.374.764 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 8,46%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz

c) 5.012.853 akcji serii B zwykłych na okaziciela stanowiących 13,00%
udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym do 5.012.853
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 7,89% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”