BIOMED-LUBLIN SA zmiana ogólnej liczby głosów na WZ

Raport Bieżący nr 11/2012

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek
S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że działając na wniosek
akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 334 § 2 kodeksu spółek
handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, podjął w dniu 07.08.2012 r. uchwałę
o dokonaniu zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii B w ilości
5.012.853 szt o nr od 1 do 5.012.853 na akcje zwykłe na okaziciela.

Po dokonanej zamianie łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta zmniejszyła się z 68.560.410 głosów do 63.547.557 głosów.

Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 6 Załącznik Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.