Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol – Wrocław S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol – Wrocław S.A. w dniu 19 czerwca 2012 r. (treść projektów uchwał w załączniku).

Zał. Projekty uchwał WZA.pdf