BUDOPOL-WROCŁAW SA nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący 11/2012

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Budopol – Wrocław S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2012 r. dwie spółki zależne od Emitenta – Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI SKA z siedzibą we Wrocławiu oraz Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu nabyły aktywa o znacznej wartości, poprzez:

– w przypadku Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI SKA, objęcie 10.000 sztuk obligacji imiennych serii M, wyemitowanych przez spółkę Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA z siedzibą w Legnicy, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł, oprocentowanych wg rocznej stawki wynoszącej 5,92%. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 maja 2014 r. Nabyte przez Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI SKA obligacje serii M zostały wyemitowane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA z dnia 29.03.2012 r. zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

Źródłem finansowania nabycia aktywów stanowi wkład pieniężny z tytułu emisji akcji serii B spółki Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI SKA wniesiony w ramach spłaty wierzytelności Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA wymagalnej na dzień 31.05.2012 r. przez Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie z tytułu rozliczenia obligacji serii D wyemitowanych w dniu 17 marca 2010 r. przez Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA do wysokości kwoty 10.000.000,00 zł. Warunki uczestnictwa Emitenta w emisji obligacji spółki Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu transakcji.

Emitent informuje również, że pomiędzy członkami organów Emitenta i spółki zależnej Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI SKA, a członkami organów spółki Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA z siedzibą w Legnicy nie zachodzą powiązania.

– w przypadku Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, objęcie 10.000 sztuk obligacji imiennych serii N, wyemitowanych przez spółkę Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA z siedzibą w Legnicy, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł, oprocentowanych wg rocznej stawki wynoszącej 5,92%. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 maja 2014 r. Nabyte przez Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA obligacje serii N zostały wyemitowane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA z dnia 29.03.2012 r. zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

Źródłem finansowania nabycia aktywów stanowi wkład pieniężny z tytułu emisji akcji serii B spółki Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA wniesiony w ramach spłaty wierzytelności Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA wymagalnej na dzień 31.05.2012 r. przez Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie z tytułu rozliczenia obligacji serii D wyemitowanych w dniu 17 marca 2010 r. przez Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA do wysokości kwoty 10.000.000,00 zł. Warunki uczestnictwa Emitenta w emisji obligacji spółki Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu transakcji.

Emitent informuje również, że pomiędzy członkami organów Emitenta i spółki zależnej Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, a członkami organów spółki Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT SKA z siedzibą w Legnicy nie zachodzą powiązania.

Kryterium uznania aktywów za znaczne wynika z faktu, że łączna wartość aktywów nabytych przez spółki zależne od Emitenta przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.