Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 12/2012

Zarząd Spółki „Budopol – Wrocław” S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 11 czerwca 2012 r., Spółka zależna od Emitenta „BUDOPOL GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI” s.k.a. jako Wykonawca, zawarła ze Spółką „GANT PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14” s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu jako Inwestorem, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem jest sporządzenie przez Wykonawcę projektu wykonawczego oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych A,B,C,D z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, z zagospodarowaniem terenu obejmującym elementy małej architektury, zieleń oraz oświetlenie, zlokalizowanej przy ul. Racławickiej we Wrocławiu. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy została ustalona przez Strony na kwotę ryczałtową 42.211.440,00 złotych netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie.

Strony w/w umowy ustaliły, że zakończenie robót nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 31.08.2013 r. Strony zastrzegły w umowie kary umowne w maksymalnej wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia i prawo do dochodzenia przez Inwestora odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.