Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 13/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd „Budopol-Wrocław” S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 11 czerwca 2012 roku podjęła uchwałę nr 12/2012 w sprawie wyboru spółki Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 73 jako podmiotu uprawnionego do dokonania audytu w zakresie przeglądu śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku, oraz badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku. Emitent nie korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.