BUDOPOL-WROCŁAW SA odwołanie i powołanie członka rady nadzorczej

Raport bieżący 15/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol – Wrocław S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 19 czerwca br. odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Walasa i powołało na członka Rady Nadzorczej pana Lecha Pińskiego.

Pan Lech Piński, urodzony w 1958 roku, posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej Instytutu Konstrukcji Inżynierskich. Od roku 1985 pracował w przedsiębiorstwach budowlanych we Wrocławiu począwszy od stanowiska inżyniera budowy, majstra, kierownika budowy, kierownika grupy robót, zastępcy dyrektora ds. technicznych, dyrektora naczelnego. W latach 1993 – 2002 prowadził jako współwłaściciel Biuro Projektów: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Stalprojekt” Sp. z o.o. Od roku 2003 jest współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Budowlanego Inter-System S.A., gdzie pełnił funkcje Wiceprezesa – Dyrektora Technicznego. W grudniu 2011 r. złożył rezygnacje z zajmowanego stanowiska i w kwietniu 2012 r. zakończył pracę pozostając do czerwca 2012 r. Członkiem Rady Nadzorczej PB Inter-System SA. Pan Lech Piński posiada akcje ww. spółki, a także jest współwłaścicielem spółki jawnej „Nowara [&] Piński Nieruchomości”. Pan Lech Piński prowadzi działalność gospodarczą o charakterze niekonkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta.

Pomiędzy Panem Lechem Pińskim a innymi Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta nie występują powiązania rodzinne. Pan Lech Piński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.